Topics
Recent
Recent
Recent
Recent

Albanian Perfect Tense Introduction

Thursday, August 12, 2004

Learn Albanian

Vocabulary

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
pëlqejto like, lit. to be pleasing to
më pëlqen ...... is pleasing to me
mendojto think
vendosto decide
paremoney
paguajto pay
ecto walk
vrapojto run
ndalojto stop
pushimto break, to rest
nis makinënto drive the car
nis biçikletënto ride the bike
hip në autobuzto get on the bus
hip në anijeto get on the boat
bëj pushimto take a break
(në) mënyrë(in a) manner
(i,e) martuarmarried
kohët e funditrecently
vetëmonly
përtojto be lazy
kam të drejtëto be right
gabohemto be wrong
kam urito be hungry
Të ka marrë uria?Are you hungry?
kam etjeto have thirst
Të ka marrë etje?Are you thisrty?
lodhemtired
gjëthing
hiçnothing
gjithçkaeverything
diçkasomething
ndonjëgjëanything
kurrë, asnjëherënever
përherëalways
dikursometime
së shpejtisoon
porsaas soon as
ashkush, kurrkushno one
dikushsomeone
ndokush, ndonjëri/ndonjëraanyone, any man/any woman
të gjithëeveryone
çdokush, çdonjëri/çdonjëraeveryone, every man/every woman
kudo, gjithandej, gjithkundeverywhere
silike

Past Tense of the Verb Jam

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë ishaI was
ti isheyou were
ai/ajo ishtehe/she/it was
ne ishimwe were
ju ishityou (form.), you (pl.) were
ata/ato ishinthey were

I was thinking

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >

Much as in English, the verb jam can be used to create a progressive tense.
I am thinking
I was thinking
With the regular -oj verbs, the -oj is replaced by -uar and duke is used between the verb jam and the regular -oj verb. For example:
Jam duke menduar = I am thinking
Ai është duke mësuar = He is studying.

isha duke menduarI was thinking
ajo është duke biseduarshe is talking
ne jemi duke shoqëruarwe are accompanying
ata janë duke punuarthey are working

Past Tense of the Verb Kam

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
unë kishaI have
ti kisheyou have
ai/ajo kishtehe/she/it had
ne kishimwe had
ju kishityou (form.), you (pl.) had
ata/ato kishinthey had

I have been thinking

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >

Another construction similar to English is using the verb kam in constructions such as:
I have thought
I have thought
With the regular -oj verbs, the -oj is again replaced by -uar, however duke is not required. For example:
Kam menduar = I have thought
Ai ka menduar = He has thought.

kam studjuarI have studied
ajo ka mesuarshe has learned
ne kemi kuptuarwe have understood
kisha vrapuarI had run
kishim visituarwe had visited

The Present Indicative of the Verb Jap

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
japto give
unë japI give
ti jepyou give
ai/ajo jephe/she/it gives
ne japimwe give
ju jepniyou (form.), you (pl.) give
ata/ato japinthey give

posted by Blair Fraser at 8:54 am | 0 comments