Topics
Recent
Recent
Recent
Recent

Albanian Lesson 07

Tuesday, October 26, 2004

Learn Albanian

Vocabulary

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >
turizëm, -i, -ë, -ët (masc.)tourism
pushim, -i, -e, -et (masc.)vacation
udhëtim, -i, -e, -et (masc.)trip
aeroport, -i, -e, -et (masc.)airport
fluturim, -i, -e, -et (masc.)flight
bilet/ë, -a, -, -at (fem.)ticket (for a plane, bus, etc.)
biletë për një rrugëone way ticket
biletë për dy rrugëreturn ticket
reservim (masc.)reservation
karriga afër koridoritaisle seat
karriga afër dritaritwindow seat
vonesë (fem.)delay
dhomeë (fem.)room
çelës (masc.)key
ashensor (masc.)elevator
sapun (masc.)soap
shërbim dhomeroom service
peshqir (masc.)towel
më bamje nga ...overlooking, with a view of ...
kartolinë (fem.)postcard
zyrë (fem.)office
zyra e turismetoffice of tourism
pasaportë (fem.)passport
doganë (fem.)customs
ambasadë (fem.)embassy
infomacion (masc.)information
inspektorinspector (masc.)
inspektoreinspector (fem.)
regjistrojto register
vend (masc.)place
vende interesanteplaces of interest
qëllojto happen, to take place
buthje (fem.)kiss
e vërteta (fem.)truth
gatiready
bashkëtogether
(i,e) gjatëlong
Sa është këmbiniWhat is the exchange rate.
list pritjewaiting list
kamera (fem.)video camera
diçkasomething
ndonjë gjëanything
para, përpara sebefore
asgjë tjetërnothing more
përper, for
rreth e rrotullaround here
anullojto cancel
pohoj, konfirmojto confirm
kam diçka për të deklaruarto have something to declare
kaloj kohënto spend time
kalojto pass by
pranojto accept
blejto buy
deklarojto declare
firmosto sign
arrij, mbërrijto arrive
tregojto show
marrto take
shënojto write down, to note
lë pasto leave behind
paguajto pay
kushtojto cost
bëj pyetjeto ask a question
imi/imja, timi/timjamine

The Forms of the Noun, Part II

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >

As mentioned before, the rules for creating the definite singular, indefinite and definite plural forms of the noun are complicated. The rules that follow serve as a good guide for creating these forms, however, as with any language, there are exceptions to watch out for. Some regular nouns and exceptions are included in the examples here.

If the noun is masculine and ends with ...
... a consonant, but not a -k, -g, -h, -ër or -ël: bir, -i, -e, -et.
... an : djath/ë, -i, -enj, -enjte.
... -a (but not -ua): xhaxh/a, -ai, -ezër -ezërit.
... -ua: kru/a, -i, -nj, -njtë.
... -ër: lib/ër, -ri, -ra, -rat.
... -ël: cik/ël, -li, -la, -lat.
... -k: shok, -u, -ë, -ët.
... -g: zo/g, -gu, -gje, -gjet.
... -h: krah, -u, -ë, -ët.
... or : dhe, -u, -ra, -rat.
... : ari, -u, -nj, -njtë.
... an accent on the last vowel: gjú, -ri, -nj, -njtë. There are many exceptions within this class.
If the noun denotes a person or type of person: optimíst, -i, -ë, -ët

If the noun is feminine and ends with ...
... : pun/ë, -a, -a, -at.
... -e or -o: dritar/e, -ja, -e, -et.
... a stressed vowel: shtëpí, -a, -, -të.
... a consonant, but not -ël or -ër: kumbull, -a, -a, -at.
... -ël: veg/ël, -la, -la, -lat.
... -ër or -rë: qend/ër, -ra, -ra, rat.
... -ua: gr/ua, -uaja, -a, -atë.
If the noun denotes a person or type of person: optimíste, -ja, -e, -et

stacion, -i, -e, -et (masc.)station
njoftím, -i, -e, -et (masc.)notice, information
pjepër (masc.)cantaloupe
perimetër (masc.)circumference
num/ër, -ri, -ra, -rat (masc.)number
semést/ër, -ri, -rat (masc.)semester
çirak, -u, -ë, -ët (masc.)apprentice
njerk, -u, -ë, -ët (masc.)stepfather
tre/g, -gu, -gje, -gjet (masc.)market
var/g, -gu, -gje, -gjet (masc.)string
çilimí, -u, -nj, -njtë (masc.)child
statuj/ë, -a, -a, -atstatue
stuf/ë, -a, -a, -atstove
présj/e, -a, -e, -et (fem.)comma
rrókj/e, -a, -e, -et (fem.)syllable
energjí, -a, -, -të (fem.)energy
historí, -a, -, -të (fem.)history
vétull, -a, -a, -at (fem.)eye-brow
kukull, -a, -a, -at (fem.)doll, pupet
qershigël (fem.)blueberry
xhung/ël, -la, -la, -lat (fem.)jungle
bo/rë, -a, -a, -at (fem.)snow
lak/ër, -ra, -ra, -rat (fem.)cabbage
çiklíst, -i, -ë, -ët (masc.)cyclist (masc.)
çiklíste, -ja, -e, -et (fem.)cyclist (fem.)
novelíst, -i, -ë, -ët (masc.)novelist (masc.)
novelíst, -ja -e, -et (fem.)novelist (fem.)
bërryl, -i, -a, -at (masc.)elbow
çelí/k, -ku, -qe, -qet (masc.)steel
húa, -ja, -, -t (fem.)loan
sy, -ri, -, -të (masc.)eye
ngjítës, -i, -, -it (masc.)glue
vendës, -i, -, -it (masc.)native
prind, -i, -ër, -ërit (masc.)parent
semafór, -i, -ë, -ët (masc.)stoplight

Comparisons of Inequality

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >

Using an adjective, we can make a comparison of inequality by using the form
më + (i,e) + (adjective) + sesa = more + (adjective) + than.

To make a similar comparison using adverbs use
më + (adverb) + sesa = more + (adverb) + than

To compare quantities of a noun use
më shumë/pak + (noun) + sesa = more/less + (noun) + than

më (i,e) mirëbetter
më (i,e) keqworse
më (i,e) gjatetaller
Jam më i gjate sesa Marini.I am taller than Marin.
Vallezoj më mirë sesa Marini.I dance better than Marin.
Kam më shumë pare sesa Marini.I have more money than Marin.

Comparisons of Equality

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >

To make comparisons of equality, use the forms
aq + (i,e) + (adjective) + sesa = as + (adjective) + as
aq + (adjective) + sesa = as + (adverb) + as
aq + (noun) + sesa = as much + (noun) + as

Është aq mirë sesa ...It's as good as
Ai është aq i gjate sesa ajo.He's as tall as her.
Ajo meson aq shpejt sesa ai.She learns as quickly as him.
Kam aq pare sesa Marini.I have as much money as Marin.

The Superlative

Practice: < Recognition | Recall | None | Shuffle >

The superlative is the form of the adjective used to express the tallest, the best, the worst, etc. To form the superlative in Albanian, the adjective is preceeded by më (i,e) and the superlative form of the noun is used. The choice of (i,e) depends on the gender of the object described. The superlative form of the adjective usually only requires the adjective end in -i or -a depending again on the gender of the object. If the adjective ends in a , remove it before adding the -i or -a.

më + (i/e) + (superlative form of adjective) + ...the most + (adjective) + ...
më i miribest (masc.)
më i gjatitallest (masc.)
më e gjatatallest (fem.)
më shumë + (noun) + sesa të gjithëmore + (noun) + than anyone

posted by Blair Fraser at 10:22 am | 0 comments